ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
  2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  4. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  5. ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และพลานามัยที่ดี
  6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัย