ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศนีย์ คนอยู่
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน