โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวจรัญยา จันคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวินัย สังพะบุโชติ
ช่างสี

นางอลิษา พุ่มชูศรี
พี่เลี้ยง

นางธีรภัทร์ ผลเจริญ
พี่เลี้ยง

นางปัญจพร นาคผ่อง
พี่เลี้ยง